Astăzi: 28. 04. 2015

Revista Maria

  • Editorial
  • Redacţia Maria
  • Contact

Linkuri de interes

  • www.ermeticmet.com

newsletter

Introdu mai jos e-mail-ul tău!


ŞI MAI MULTE EXAMENE PENTRU ELEVII ROMÂNI…

9 februarie 2011 @ 9:56

Începutul lui 2011 le-a adus elevilor din sistemul naţional de învăţământ o nouă lege care să reglementeze actul educaţional. Rămâne de văzut cât va face această nouă schimbare legislativă pentru sistemul de învăţământ românesc aflat de câţiva ani buni într-o tot mai serioasă derivă. Mai multe clase la gimnaziu şi mai multe evaluări sunt câteva dintre inovaţiile legii lui Funeriu. Admiterea la liceu şi bacalaureatul au fost şi ele inovate.

Potrivit  noii legi, învăţământul general obligatoriu va fi de 10 clase repartizate la gimnaziu şi la liceu urmând ca învăţământul liceal să devină obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020. După vârsta de 18 ani încetează obligativitatea de a frecventa învăţământul de 10 clase putând însă a fi efectuat la alte forme de şcolarizare, la frecvenţă redusă, de pildă.

Pentru ca o unitate de învăţământ să poată avea personalitate juridică ea trebuie să funcţioneze cu minimum 300 de elevi sau cu 100 de elevi în cazul unităţilor de învăţământ special.

În învăţământul primar, clasa va cuprinde, în medie, 20 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 25. La gimnaziu clasa va fi în medie de 25 de elevi dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 30. La liceu, clasa va fi în medie de 25 de elevi dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30. Elevii din învăţământul primar vor petrece la şcoală 20 de ore pe săptămână, 25 de ore pe săptămână la gimnaziu şi 30 de ore pe săptămână la liceu.

Gimnaziul va include şi clasa a IX – a iar liceul clasele X-XII şi XIII. La liceu vor exista trei filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică. În legea învăţământului se face referire şi la învăţământul profesional, cu durata între 6 luni şi 2 ani şi la învăţământul postliceal.

La liceu, studiile vor dura 3 ani pentru filiera teoretică, 3 sau 4 ani pentru filiera vocaţională şi 4 ani pentru filiera tehnologică. Învăţământul liceal tehnologic şi vocaţional din cadrul liceelor se poate finaliza prin dobândirea de calificări în cadrul Registrului Naţional al Calificărilor care va fi actualizat periodic în funcţie de nevoile pieţei muncii. Acest tip de studii se vor finaliza printr-un examen de certificare a calificării corespunzător nivelului de certificare stabilit prin Cadrul Naţional al Calificărilor. Pentru elevii care urmează filiera tehnologică sau vocaţională se pot organiza la nivelul unităţii de învăţământ ori la operatorii economici, pe bază de contract încheiat de unitatea şcolară, stagii de pregătire practică. Acestea se pot derula şi la organizaţii partenere din străinătate în cadrul unor programe ale Uniunii Europene.

Dacă un elev va întrerupe studiile după clasa a V-a va trebui ca până la vârsta de 18 ani să efectueze cel puţin un program de pregătire profesională pentru a dobândi o calificare corespunzătoare Cadrului Naţional al Calificărilor.

În ceea ce priveşte învăţământul cu predare în limba minorităţilor, toate materiile vor fi predate în limba maternă respectivă iar pentru disciplina limba română va fi elaborată o programă specială. Ca noutate, se va introduce ca disciplină de studiu, Istoria şi tradiţiile minorităţilor tradiţionale respective, cu predare în limba maternă.

Programul „Şcoala după şcoală” este o altă noutate introdusă de noua lege a învăţământului. Acesta va fi elaborat după o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi va oferi activităţi educative, recreative, de timp liber, activităţi de consolidare a cunoştinţelor dar şi de recuperare a materiei pentru elevii care au nevoie de mai multă atenţie. Doar elevii din grupurile dezavantajate pot beneficia de finanţare din partea statului în cadrul acestui program.

Elevii vor fi evaluaţi de mai multe ori la nivelul învăţământului naţional.

Prima evaluare va avea loc la sfârşitul clasei a doua, în fiecare şcoală. Se vor evalua competenţele scris-citit şi matematică iar rezultatele vor fi incluse în portofoliul educaţional al elevului.

La sfârşitul clasei a IV-a va avea loc o nouă evaluare, după modelul testărilor internaţionale.

La finalul clasei a VI – a prin două probe transdisciplinare se vor evalua: limba şi comunicarea pe de o parte, matematica şi ştiinţele pe de altă parte.

La finalul clasei a IX-a va avea loc o evaluare naţională cu un punctaj similar testelor internaţionale la următoarele probe: limba şi literatura română-scris, limba maternă-scris, probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe, probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională, probă practică de utilizare a calculatorului susţinută în timpul anului, probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale susţinută în timpul anului. Rezulatale acestor evaluări se vor înscrie în portofoliul educaţional al elevului.

Acest portofoliu va fi criteriu de repartizare pe locurile de la liceu sau şcoală profesională în cazul în care numărul elevilor nu depăşeşte numărul locurilor. În cazul în care locurile sunt insuficiente va fi luat în calcul 70 % portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, media la probele de evaluare naţională la finalul clasei a IX-a şi 30% va conta nota obţinută la evaluarea organizată de unitatea de învăţământ respectivă. Noul sistem de admitere în liceu li se va aplica elevilor care în anul şcolar 2011-2012 vor intra în clasa a V-a.

La finalul liceului, absolvenţii claselor a XII-a şi a XIII-a vor putea susţine examenul naţional de bacalaureat. Vor avea loc următoarele probe: proba A de evaluare a competenţelor lingvistice şi de comunicare orală la limba română, proba B pentru evaluarea competenţelor de limbă maternă, proba C de evaluare a competenţei lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal, proba D de evaluare a competenţelor digitale şi proba E care cuprinde mai multe examene scrise. În cadrul probei E elevii vor da examene scrise după cum urmează: limba şi literatura română elevii de la toate filierele, matematică  şi o probă transdisciplinară din ştiinţe (fizică, chimie, biologie) elevii de la real, o limbă de circulaţie internaţională plus probă transdisciplinară (din geografie, istorie, ştiinţe socio-umane) elevii de la uman, probă scrisă disciplinară specifică profilului şi probă transdisciplinară specifică domeniului pentru elevii de la filiera tehnologică, probă practică sau scrisă şi probă transdisciplinară specifică profilului pentru elevii de la filiera vocaţională.

Noul bacalaureat va intra în vigoare pentru cei care vor începe clasa a IX-a în anul şcolar 2012-2013.

Eliza Dumitrescu

Lasă un comentariu